Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 7x50


  • Kiểu lăng kính Porro , Đường kính vật kính 50mm
  • Độ phóng đại 10 lần, có chống nước
  • Độ sáng 50.4 FOV (trường nhìn) 5,5° FOV tại 1000m 96,1 m
  • Đường kính thị kính 15.8mm, Khoảng cách lấy nét tối thiểu 7,5 m
  • Độ mở tại thị kính 5 mm , Kích thước 165x77x185mm 
  • Khối lượng 880g Eco Glas, có Tráng phủ nhiều lớp 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook