VHF/UHF DATA TRANSCEIVERS
IC-F5122DD
IC-F6122DD
Modem dữ liệu minh bạch cho mục đích chung

  • Chức năng mã hóa dữ liệu (500 mã)
  • 128 kênh
  • 9600 bps (ở 12,5 kHz) và 4800 bps (ở 6,25 kHz)
  • Công suất đầu ra RF ba bước 25W, 10W và 2,5W

Catalogue

Thông tin chi tiết

Ví dụ ứng dụng:

  • Quản lý nông trại
  • Quản lý phương tiện mặt đất sân bay
  • Các ứng dụng kiểm soát cổng khác nhau
  • Quản lý xây dựng đường bộ / đường cao tốc
  • Giám sát thời tiết / môi trường
  • Hệ thống giám sát đặc biệt

 
Facebook