Tai Nghe Cứu Hộ Cứu Nạn - Chữa Cháy David Clark

Model H3441

Choàng sau đầu , kiểu tai đơn

Model H3492

Chụp trên đầu, kiểu tai đơn

Model H3442

Choàng sau đầu, kiểu tai đôi

Model H3432

Chụp trên đầu, kiểu tai đôi
Facebook