Hệ Thống Nhận Dạng Tự Động (AIS) ComNav

X5 Class A AIS Transceiver

An ninh vùng biển và đường thủy nội địa

X2 Class B AIS Transceiver

Tăng cường an toàn và An ninh trên biển
Facebook